PRĀTA SPĒĻU SKOLA

 


Bērnu un jauniešu interešu izglītības programma: Prāta spēļu programma (7 līdz 17 gadu vecumam)1.   Programmas nosaukums: Prāta spēles (7 - 18 gadu vecumam)

2.                  Programmas īstenošanas mērķi

2.1.      Radīt iespējas veselas, fiziski un garīgi attīstītas pilsoniski aktīvas un demokrātiskas sabiedrības dzīvei brīvas personības veidošanai.

2.2.      Izmantojot prāta spēles, sekmēt bērnu domāšanas attīstību un personības veidošanos kopumā.

3.      Programmas uzdevumi

          3.1. Ar izvēlētajām prāta spēlēm un nodarbību formām stiprināt interesi par garīgo darbību un veidot personību kopumā.
3.2. Sekmēt radošu brīvā laika pavadīšanu, palīdzēt socializēties un celt pašnovērtējumu.
3.3. Attīstīt bērnu domāšanu, tai skaitā analītiskās, kombinēšanas, spriešanas, plānošanas u.c. prasmes un atmiņu.
3.4. Piedalīties skolu, pilsētas un valsts sacensībās.

4.      Programmas saturs

Izmantojot prāta spēles, attīstīt audzēkņu domāšanu, iztēli, atmiņu, dzīvei nepieciešamās rakstura īpašības. Tiek izmantotas dažādas prāta spēles, lai ar atšķirīgiem veidiem mācītu analizēt, kombinēt, spriest un plānot konkrētu darbību, kā arī apgūtu spēles taktiskos un pozicionālos paņēmienus, lai spēles gaitu uztvertu un vadītu kopumā. Tiek organizēta audzēkņu socializācija un apgūts darbs mazās grupās, pāros, individuāli, kā arī organizēta iespēja piedalīties sacensībās. Prāta vingrinājumiem un treniņu spēlēm vairāk izmantota dambrete, jo tās spēlēšana Latvijā bērnu vidū ir plaši izplatīta un tajā notiek daudz sacensību.

5.      Programmas īstenošanas plāns

5.1.            Mērķauditorija

Bērni no 7 līdz 18 gadu vecumam (1. – 12.klases audzēkņi).

5.2.            Darbības formas

Darbības formas ir grupa, individuālā apmācība, dalība sacensībās.

5.3.            Īstenošanas laiks

Programmas īstenošanas laiks ir 1 gads un nākošajā gadā atsāk trenēties padziļinātāk. Grupas treniņi – 1.klasei pa 1 un nākošajām pa 2-3 mācību stundām nedēļā. Audzēkņu dalība sacensībās ~ 1 reizi mēnesī.

5.4.            Audzēkņu skaits

Programmā vienā treniņu grupā iesaistīto audzēkņu optimālais skaits ir 8.

5.5.            Apgūstamās tēmas - katram vecumam atbilstošā līmenī

Nr.

Tēmas nosaukums

 

1.

Spēļu noteikumi (64 lauciņu dambrete, 100 lauciņu dambrete, dambrete uz atdošanu, stūrīši 9x9 lauciņi, 4 vienā rindā, atrodi 2 vienādos, domino, kaza un vilki).

 

2.

Spēļu stratēģijas un taktikas teorētiskā un praktiskā apguve

 

3.

Spēļu (neskaitot dambreti) praktiska spēlēšana

 

4.

Piedalīšanās skolas sacensībās

 

 

Dambretes padziļināta apguve:

 

5.

·      Dambretes uzdevumu risināšana, kas attīsta analītiskās prasmes (pozicionālā spēle)

 

6.

·      Dambretes uzdevumu risināšana, kas attīsta kombinēšanas prasmes (kombinacionālā spēle)

 

7.

·      Dambretes uzdevumu risināšana, kas attīsta spriešanas prasmes (pozicionāli taktiskā spēle, galotnes)

 

8.

·      Dambretes vingrinājumi, kas attīsta plānošanas prasmes (partiju un sacensību apskati, spēle prātā bez kauliņu aiztikšanas)

 

9.

·      Dažādu formu praktiska spēle dambretē prasmju nostiprināšanai un īpašību attīstīšanai (individuāli, pa pāriem, simultāni)

 

10.

Sacensību noteikumi; tiesāšana

 

11.

Piedalīšanās Valmieras, Latvijas un starptautiskajās sacensībās

 

 

 

 

 

 

6.                  Iegūtās izglītības vērtēšana un programmas īstenošanas plānotie rezultāti

Audzēkņi zina spēļu un sacensību noteikumus un piedalās sacensībās. Prot tiesāt vienkāršas sacensības un palīdz sacensību tiesāšanā. Viņi prot noskaņoties intelektuālam darbam. Prot pielietot vairākus gājienus garus spēles taktiskos un pozicionālos paņēmienus. Apgūtas iemaņas sava izstrādātā plāna ietvaros analizēt, kombinēt, spriest un plānot konkrētu darbību. Iemaņu apguve atklājas audzēknim kopā ar programmas vadītāju veicot spēļu pozīciju analīzi un audzēknim atrisinot vairāku gājienu garas kombinācijas un pozicionālos risinājumus. Audzēknis ir labi iekļāvies grupā, prot produktīvi darboties mazās grupās, pāros, individuāli. Audzēknis ir savas skolas, pilsētas un valsts patriots.

7.            Programmas īstenošanai nepieciešamās metodes un resursi

Darba organizēšanas metodes ir saistītas ar visas grupas, mazās grupas, pāru, simultānā, individuālā apmācības procesa un dalības sacensībās organizēšanu. Tiek izmantotas metodes teorētiskajām nodarbībām – vadītāja skaidrojums un demonstrējumi, darbs ar izdales materiāliem, un praktiskajām nodarbībām – pozīciju analīze, kombināciju meklēšana, spēle, dalība sacensībās. Audzēkņu socializācijā un audzināšanā tiek izmantotas pedagoģiskās, psiholoģiskās u.c. metodes. Metodes pielietojamas atbilstoši bērnu un jauniešu vecumposma īpatnībām.

Materiālā bāze: nodarbību telpa ar galdiem un krēsliem (skolas klase), audzēkņu skaitam atbilstošs prāta spēļu komplektu skaits.
Dalībai valsts sacensībās vairumā gadījumu ir pašvaldības līdzfinansējums.

Programmā izmantojamās prāta spēles:

64 un 100 lauciņu dambretes, dambrete uz atdošanu, domino, stūrīši, un citas pēc skolēnu izvēles.

 

 

Programmas vadītājs                                                       Uldis Ābeltiņš, Ilze Ābeltiņa

Komentāri (0)  |   Skatīts: 3518x

Atpakaļ